вторник, март 31, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Върви приемът на проекти по подмярка 1.1

Документи се подават до 16 март 2020 г.

Одобрени нови 18 проекта по ПРСР за 11 млн. леваОдобрени нови 18 проекта по ПРСР за 11 млн. лева
Гардоприм Плюс Голд

Върви приемът на проекти по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от министерството на земеделието. Документи се подават от 16 декември 2019 г. до 16 март 2020 г. ще Средствата ще се използват от висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти, Държавното предприятие „Научно-производствен център“ или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Общият бюджет за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15,646 млн. лв., като подпомагането е 100 процента за всеки проект. Този целеви бюджет ще се използва от кандидатстващи висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка. Само за подобряване на биосигурността в стопанството парите ще бъдат в размер на 6 млн. лв.

Целта е да се постигне подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания в областта на селското и горското стопанство.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителните въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти.

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване. Те не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати.

NivaBG.com
Виктор Павлов