събота, февруари 4, 2023
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

ЕК одобри стратегическия план на Унгария

Европейската комисия одобри вчера стратегическия план на Унгария за периода 2023-2027, съобщават от пресцентъра на комисията. Предвижда се страната да получи 8,4 млрд. евро от бюджета на ОСП, в това число 2 млрд. евро предназначени за постигане на екологичните цели и прилагане на новите еко схеми и 186 млн. евро за младите фермери.

Планът за ОСП на Унгария предлага широк набор от интервенции, насочени към осигуряване на справедливи доходи за фермерите, както и постигане на по-справедливо разпределение на финансовата подкрепа между тях. Мерките в плана ще улеснят и създаването на стопанства на 8 800 млади фермери. Приоритет на Плана е модернизирането на 7 700 ферми. Късите и местни вериги на доставки също са важни елементи по отношение на пазарния достъп за местни продукти и намаляване на транспортните разходи и емисиите. Секторите, изправени пред затруднения, ще получат допълнително подпомагане на доходите, съчетано с производството, което също ще бъде предоставено на сектори, които са изправени пред затруднения, за да се засили тяхната устойчивост.

Наред с това Унгария ще отдели 38% от бюджета за развитие на селските райони за агроекологични интервенции, 8% за по-нататъшното развитие на биологичното земеделие и около 5% за опазването на зоните от Натура 2000, които обхващат около 162 631 хектара. Тези схеми заедно ще допринесат за устойчивото управление на хранителните вещества и намаляването на прилагането на торове и емисиите на амоняк. Освен това амбицията на Унгария е да удвои площите, заети с биологично земеделие до 2027 г. Мерките за развитие на селските райони ще допринесат за развитието на местните занаяти и занаятчийските индустрии, ще засилят икономическите дейности на местните микро и малки предприятия и ще насърчат местния екотуризъм и местните гастрономически и културни фестивали . Около 30% от селското население ще се възползва от подобрени услуги в селските райони и най-малко 7 000 нови работни места ще бъдат създадени чрез проекти, подкрепени от плана.