понеделник, ноември 29, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
СъбитияСъбития

Мярка 11 „Биологично земеделие

ПРСР 2014-2020

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

1. Цел на мярката
Насърчаването на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство и преходът към този начин на производство ще доведе до намаляване на използването на минерални торове, пестициди и намаляване на замърсяването на почвите и водите.
2. Обхват на подпомагане
В рамките на тази мярка ще се изпълняват следните две под-мерки:
Под-мярка 11.1 „Плащания за преминаване към биологично земеделие за ха ИЗП”
Под мярка 11.2 „Плащания за поддържане на биологичното земеделие на ха ИЗП”

3. Бенефициенти
Бенефициентите по мярката са земеделски стопани поемащи 5 годишен ангажимент.
Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха за да кандидатстват за подпомагане за биологично растениевъдство.
Земеделските стопани трябва да притежават минимум 20 пчелни семейства за да кандидатстват за подпомагане за биологично пчеларство.
Земеделските стопани трябва да притежават минимум 0,5 ха и минимум 1 животински единици за да кандидатстват за допълнително подпомагане за биологично животновъдство.

4. Финансови условия и други специфични условия за мярката

Подпомагането по мярката е във вид на компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно прилагат практиките на биологичното земеделие.

Финансиране на стари задължения поети по ПРСР 2007-2013 г.
Поетите ангажименти по дейности от ПРСР 2007-2013 ще бъдат финансирани от настоящата програма до изтичането и, а от 2016 ще бъдат изплатени от бюджета на ПРСР 2014-2020 г.

5. Очакван резултат

Насърчаването на биологичното растениевъдство, пчеларство и животновъдство и преходът към този начин на производство ще доведе до намаляване на използването на минерални торове, пестициди и намаляване на замърсяването на почвите и водите.

Вашият коментар