петък, януари 22, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Министрите на земеделието на еС се споразумяха по три документа засягащи развитието на европейското земеделие

Съветът предлага по-голяма гъвкавост при прилагане на новите еко схеми и разпределението на средствата по различните зелени практики

87Четения

По време на двудневния Съвет в Люксембург (19-20 октомври) Съветът на министрите на земеделието на ЕС постигна три важни политически споразумения за европейския сектор земеделие и рибарство, информира AgPress.eu. . Министрите постигнаха съгласие относно общия подход към пакета за реформи на общата селскостопанска политика (ОСП), приеха заключения относно стратегията „От фермата до масата и решиха възможностите за риболов в Балтийско море за 2021 г.

Пакет за реформа на ОСП след 2020 година

 

След двудневна сесия за преговори министрите се съгласиха с общ подход по пакета за реформи на ОСП след 2020 г. Споразумението подчертава твърдите ангажименти на държавите-членки за по-висока амбиция в областта на околната среда чрез въвеждане на инструменти като задължителни еко-схеми (новост в сравнение с настоящата политика) и засилени условия. Съгласуваната позиция също така позволява на държавите-членки да имат необходимата гъвкавост при постигането на екологичните цели. Сега Съветът има политически мандат да започне преговори с Европейския парламент (след като съзаконодателят се съгласи и относно вътрешната си позиция) с оглед постигане на общо съгласие по реформата.

Министрите приеха германската позиция за двугодишна пилотна схема за прилагане на екосхемите и държавите членки ще могат гъвкаво да разпределят средства по различни зелени практики, като освен това ще могат сами да проектират свои инструменти за еко схемите съобразно нуждите си. Чрез въвеждането на екосхемите земеделските производители, които надхвърлят екологичните ангажименти ще получават допълнителни средства. Тези нови инструменти за опазване на околната среда и климата ще бъдат свързани със специален бюджет, съставляващ част от бюджета за преки плащания, за който ще бъдат заделени 20% от средствата (ЕП предлага 30%) , които ще бъдат отключени чрез новите еко схеми.

Всички фермери ще бъдат обвързани с по-високи екологични стандарти; дори и по-малките. За да се помогне на по-малките фермери да осъществят този екологичен преход, ще бъдат подложени на по-опростен контрол, като се намали административната тежест. В същото време те ще трябва да гарантират своя принос към целите в областта на околната среда и климата.

Както е известно Европейската комисия представи пакета за реформа на ОСП след 2020 г. през 2018 г .; пакетът се състои от три предложения:

регламент относно стратегическите планове на ОСП

регламент относно финансирането, управлението и наблюдението на ОСП

регламент за обща организация на пазара на селскостопански продукти

Европейската комисия също публикува оценка на въздействието и работен документ на службите, анализиращ връзките между реформата на ОСП и Зелената сделка:

Заключенията относно стратегията „От фермата до масата“

 

На 19 октомври Съветът прие единодушно набор от заключения относно стратегията”От фермата до масата, потвърждавайки целта за разработване на европейска устойчива хранителна система, от производство до потребление. Заключенията водят до двойно политическо послание от държавите-членки: осигурете достатъчно и достъпна храна, като същевременно допринесете за неутралността на климата в ЕС до 2050 г. и осигурите справедлив доход и силна подкрепа за първичните производители.

По отношение на риболова в Балтийско море, министрите се споразумяха за намаляване на общите квоти за следващатa  година с 6% за да се даде възможност за възстановяване на рибните запаси.

Освен това те приеха законодателен акт за отлагане на прилагането на регламент за биологичното производство и етикетирането на биологични продукти с една година.