четвъртък, октомври 28, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Одитори отчитат неизпълнение на бизнесплана и влошена ликвидност на “Напоителни системи”

Дълговете на предприятието за 2018 и 2019 година надминават 76 млн. лева

В извършен доклад от Сметната палата на държавното дружество “Напоителни системи” за периода януари 2018 – декември 2019 година се отчита, че дружеството е с влошена ликвидност и частично изпълнение на бизнесплана, като по част от проведените и изпълнени обществени поръчки са открити нередности и несъответствия. Дългът на предприятието ьа за одитирания период надминава 76 млн. лева. Констатира се, че не е извършено предвиденото в бизнес плана за развитие в периода 2017-2021 година оптимизиране на структурата. Проверяващите открили противоречиви разпоредби касаещи правомощията на съвета на директорите да организират и провеждат обществени поръчки. В резултат на това са били организирани проведени обществени поръчки и са сключени договори за изпълнението им без да е уведомен съвета на директорите. Все пак се констатира, че за периода на одит са приети промени в устава на дружеството, с които тези пропуски са отстранени.

Отбелязва се че за периода на проверка дейността на “Напоителни системи” по управление на човешките ресурси е била извършвана “при липса на правила за подбор и назначаване на персонала и при липса на функционални характеристики на звената от структурата на дружеството”, които са съществени при   взимане на управленски решения за оптимизиране на дейността му.

Средствата за компенсиране на дейностите по опазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ) се осигуряват ежегодно от държавния бюджет на Република България. Общо отпуснатите авансови средства на НС ЕАД за 2018 г. възлизат на 22 млн. лв., част от тях в размер на 2 млн. и 675 хил. лв., представлява компенсация за разходи по изпълнени дейности по ОПВВВ през 2016 г., надвишаващи авансово предоставените средства през същата година, а 19 млн. и 325 хил. лв. са средства за извършване на обществената услуга от дружеството през 2018 г. Авансовите средства, предоставени на дружеството за 2019 г. възлизат на 19 млн..  лв., като първоначално преведената вноска в размер на 2 млн. и 633 хил. лв. представлява дължимата компенсация за разходи по извършени дейности по ОПВВВ през 2017 г., надвишаващи авансово представените средства за посочената година, а 16 млн. и 367 хил. лв. са преведени авансови средства за текущата 2019 г. за изпълняваната от НС ЕАД обществена услуга.

Одиторите констатират, че практиката част от средствата от държавния бюджет определени за компенсиране на несправедливата финансова тежест да се дават за покриване на средствата за предходни години за изпълняваните от дружеството дейности води до затрудняване дейността на дружеството и влошаване на финансовото състояние.

От “Напоителни системи се обслужват едва 7,406 млн. декара, от които годни за напояване са 5,376 млн. декара. Отчита се непостигане на основните цели на дружеството през разглеждания период, свързани с монтиране на отделни измервателни уреди за всеки водоползвател, модернизиране и оптимизиране на измервателните устройства на доставчика и намаляване загубите на вода. За последните 20 години едва 26% от монтираните измервателни уреди предоставени на дружеството са въведени в експлоатация. Приходите на НС ЕАД от доставка и продажба на вода за напояване по сключени договори с контрагенти са в размер на 9 млн. и 048 хил. лв. през 2018 г. и 9 млн. и 734 хил. лв. през 2019 г.

Проверени са общо 149 договори за доставка на вода за напояване чрез измерване на количествата водни маси, доставяни на клиента чрез водомери и поливна норма, сключени през разглеждания период. Отчита се, че изпълнението им е в частично съответствие с клаузите на договорите и нормативните изисквания. По 70 от тези договори е допуснато закъснение на плащанията в размер на 5 млн. и 133 хил. лева. Тези задължения са изплатени през 2019 и 2020 година с изключение на 309 хил. лева.

За 2018 година са били отчетени 26,5 млн. лева разходи за заплати, а за 2019 година те са били 25,4 млн. лева. Отчетено е, че въпреки предприетите мерки за намаляване разходите за заплати през 2019 година това не е довело до изпълнение на заложените в бизнесплана на дружеството за оптимизирането им, които да доведат до по-доброто му управление и финансиране.

Задълженията на “Напоителни системи за 2018 година са 38 млн. и 415 хил. лева, а за 2019 година- 37 млн. 729 хил. лева. Така размерът на дълговете на предприятието надвишава почти двойно вземанията на дружеството, които през посочения период възлизат на 18,866 млн. лева за 2018 година и 20,785 млн. лева.. за 2019 година.  Дружеството има вземания и от частни съдебни изпълнители, които от милион и 128 хил. лева през 2018 година са се увеличили на три милиона и 149 хил. лева.

“Анализът на резултатите от дейността на НС ЕАД за 2018 г. и за 2019 г. показва, че дружеството не е в добро финансово състояние, с много ниска степен на ликвидност и финансова устойчивост, въпреки че коефициентът за ликвидност и показателите към него отчитат подобрение. Дружеството остава изложено на значителен финансов риск от задълбочаващия се проблем с неразплатените своевременно дейности, изпълнени от “Напоителни системи””. се казва още в одитния доклад.

През одитирания период дружеството стопанисва и управлява и 176 бр. язовири, в т.ч. 146 бр., собственост на НС ЕАД, 21 бр. комплексни и значими язовири, публична държавна собственост, предоставени за управление на НС ЕАД със заповед на министъра на земеделието и храните, и 9 бр. язовири, публична държавна собственост, стопанисвани от НС ЕАД, които по предназначение са ретензионни язовири. За 87 от тези язовири към 1 декември 2019 година няма документи за собственост. Отчита  се забавяне на процеса по издаване на документи за собственост на притежаваните имоти заради значителния брой на недвижими имоти, стопанисвани и управлявани от дружеството и недостига на финансов ресурс за тяхното актуване.