събота, декември 4, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
МЗХ

Проектонаредба за изплащане на субсидиите по мерките за които се кандидатства по ИСУН публикува МЗХГ

Авансови плащания ще се извършват до 30 дни след подаване на искане

МЗХГ

Аграрното министерство публикува за обсъждане проект на наредба  за условията и реда за изплащане,намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките подавани  чрез електронната система ИСУН.

Всички уведомления и издаваните от ДФЗ решения по реда и условията на наредбата  се изпращат чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) посредством електронния профил на бенефициента.

Плащанията на средства съгласно  разпоредбите и могат да бъдат авансови, междинни или окончателни и се извършват от разплащателната агенция въз  основа на искане на кандидат за подпомагане подадено по реда на тази наредба чрез попълване на електронно заявление по образец в системата ИСУН. Според наредбата ДФЗ ще извършва авансови плащания в срок до 30  дни от датата на подаване на искане от страна на кандидата.  ДФЗ извършва проверка на документите в срок до пет работни дни при искане за междинно или окончателно плащане. От разплащателната агенция могат да откажат изцяло изплащането на безвъзмездната финансова помощ ако  бенефициентът не подаде заявка за окончателно или второ плащане в крайния срок, посочен в административния договор или заповедта за представяне на финансова помощ или не стартира одобрения проект в определения срок. Отказ за пълно или частично изплащане може да има в случайн на установени след проверки на нередовности на документите на кандидата или непълнота на заявените данни и посочените факти, или одобреният проект е изпълнен неточно.