понеделник, юни 21, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Ще останат ли неусвоени парите по подмярка 5.1?

Удължиха с месец крайния срок за подаване на проектни предложения

За статиятя са ползвани материали на Agri. Bg

По всички приеми дотук  по подмярка 5.1  интересът не се оказа толкова голям, колкото се очакваше. Тук възниква и въпроса “Ще останат ли неусвоени милионите по подмярката?”. За да не се случи това от министерството направиха последен опит да се усвоят средствата като  удължиха с месец крайния срок за подаване на проектни предложения по подмярка 5.1.

До 10 юни обаче ще могат да подават проекти само т.нар. публични субекти, които според документацията по процедурата са Българска агенция по безопасност на храните, Изпълнителна агенция „Борба с градушките” и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“. Приемът по процедурата беше отворен в началото на февруари, а общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 2 933 700 лв. Целите на процедурата са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

Промяната се налага, тъй като двама от кандидатите – БАБХ и Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт „Проф. д-р Г. Павлов“ още на 26 април са изпратили писма, с които информират за затруднения при набиране на всички необходими документи в срок, а към 7 май – три дни преди крайния срок, все още не бил подаден нито един проект.

Съществуват пет различни хипотези за удължаване на срока на приема по дадена мярка, става ясно от докладът на Елена Иванова, шеф на дирекция „Развитие на селските райони“. Една от тях предвижда възможността за удължаване на срока, когато в срок от три дни преди изтичането на периода на прием няма постъпили проектни предложения или всичките са оттеглени.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

По-рано този месец бе затворена процедурата по подмярка 5.1 за повишаване на биосигурността в животновъдни стопанства в страната. Тя беше с бюджет от 23,5 млн. лв.

Виктор Павлов