неделя, май 26, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защита

Бюлетин за растителна защита 13 / 2011 август

Основни вредители по житни за периода са: Вредна житна дървеница

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Основни вредители за периода са:

–      Вредна житна дървеница, плевели в стърнищата, обикновена полевка

–      Картофена мана, алтернария и картофен  миниращ молец, листни въшки

 

ЖИТНИ  КУЛТУРИ

 

Вредна житна дървеница

     Най-много повреди по зърната причиняват  възрастните дървеници  от новото поколение.  Нанесените повредите са –  влошени    физични  качества на зърното, намален     глутен  и  брашно  с лоши хлебопекарни качества. Кълняемостта на семената се понижава значително. Установено е правилото – колкото в по-ранна фаза е нанесена повредата, толкова кълняемостта е по-ниска. Зърната, повредени в „пълна зрялост” поникват, ако  повредата не е в областта на зародиша. Степента на повреда по зърната зависи и от срока на прибиране на реколтата. Ако жътвата закъснее много, процентът на повредените зърна може да се  увеличи до пет пъти.

 

Обикновена полевка

След жътва стърнищата бързо заплевеляват и поникват самосевки. Това е   времето на    маршрутните обследвания в стърнищата  и  определянето на   състоянието и плътността на популациите от обикновена полевка.  При благоприятни  трофични и метеорологични  условия, се очаква числеността и разселването на полевката да се увеличи. Задължително е   извършването  на  дълбока оран на площите със стърнищата с  установена плътност над прага на икономическа вредност:

 • 2 колонии/дка;

 

Мерки, с които могат да се  влошат условията за съществуване на полевката и   частично да се регулира плътността й са:

 • Незабавно да се освободят  стърнищата от сламата и лятна дълбока оран на дълбочина над 22 см, с която се разрушават гнездата и хранителните камери в колониите;
 • Силно нападнатите стърнища да не  се  засеят  през есента, а да се оставят да зимуват като угар;
 • По-силно нападнатите полета да се засеят възможно по-късно;
 • Да не се сеят  рапица и есенни житни върху  площи  в близост до люцерна;

Обследвайте също така люцерни, каналите, сервитутни ивици, ливадите и овощните градини, откъдето наесен полевката мигрира в  най-рано поникналите посеви.

 

Плевели в стърнищата

Оран непосредствено след жътвата  води до  изменение на физическите свойства на почвата, а при  заравянето на следжътвените остатъци, се унищожават по-голяма част от плевелите, подтиска се дейността на редица неприятели и причинители на болести.

Многогодишните коренищни (балур, троскот, пирей,  тревист бъз и др.) и кореновоиздънковите плевели (паламида, поветица, млечок, горуха, др.) са голям проблем в стърнищата  Развитието на плевели от двете  групи  през тази година се благоприятства и от падналите повсеместни  валежи в страната. Повечето от тези плевели успешно форми-рат семена и развиват мощна коренова система. Това е предпос-тавка за сериозни затруднения при по-нататъшните обработки на почвата и за силно заплевеляване на следващите в сеитбооборота култури. След приключване на жътвата, на площи основно  заплевелени с коренищни и кореновоиздънкови плевели могат да се приложат не само  механични обработки, а  и  химически третирания. При приложението  на хербицидите  да се спазят  следните  условия:

 • След жътвата и изнасянето на сламата е добре да се проведе една лека обработка за изрязване на плевели и провокиране на нов растеж. След това оставете плевелите да израснат наново;
 • Третирането да се извърши при височина на плевелите 20-25 см, до фенофаза “бутонизация” на широколистните плевели и “изкласяване” на житните плевели;
 • Температурата на въздуха да не надвишава 25ºС;
 • Скоростта на вятъра да не е повече от 2 м/сек;
 • Да не се допускат животни на паша в обработените площи най-малко 30 дни след третирането;
 • Да не се извършват почвени обработки на третираните площи поне  30 дни след третирането;

 

Регистрирани за борба с едногодишните и многогодишни житни и широколистни плевели  в стърнищата са :
ПРЗ

ДОЗА

а.в-во.-глифозат

Глифоган 480 СК

400-1200 мл

Глифос 36 СЛ

400-1200 мл

Глифос Супер 45 СЛ

320-960 мл

Раундъп 

400-1200 мл

Наса 360 СЛ

400-1200 мл

Космик

400-1200 мл

и др. регистрирани ПРЗ

 

КАРТОФИ

 

Изключително благоприятни условия за нови заразявания  с причинителя на картофената мана – гъбата Phytophthora infestans.  Облачността през целия ден, краткотрайните  превалявания, минимална температура около 10◦С, максимална температура около 25-27◦С, и прогнозата за  по-обилни  валежи през следващите 2-3 дни, особено в планинските райони. Третирайте картофените площи веднага,   за да бъдат опазени от нови заразявания  и масово разпространение  на болестта.

  Подходящи за това пръскане са фунгицидите с  предпазно и системно или с  локално-системно действие :

 
ПРЗ

ДОЗА

 а. в-во: мандипропамид

Ревус

50 мл/дка

а. в-во:-манкоцеб + металаксил-М

Ридомил голд МЦ 68 ВГ

250 г/дка

а. в-во:симоксанил +манкоцеб + мед под формата на меден хидроокис

Триомакс 45 ВП

250 г/дка

а.в-во:алуминиев фозетил+фенамидон

Верита ВГ

150 г/дка

а. в-во: меден оксихлорид+симоксанил

Корсейт Р ВПКорсейт Р ДФ

250 г/дка

250 г/дка

а. в-во:симоксанил+фамоксадон

Икуейшън про

40 г/дка

а.в-во:диметоморф +манкоцеб

Акробат МЦ

200 г/дка

а. в-во: диметоморф +меден оксихлорид 

Акробат Р

200 г/дка

 

Следете за плътността на колорадския бръмбар, листните въшки  и  летежа на картофения молец.  В Бюлетин № 11 подробно са  описани прагове на вредност  при колорадски бръмбар  в различните фенофази  от развитието на картофите.

 

Вашият коментар