неделя, януари 24, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Депутатите ще разглеждат законопроект за нов закон за виното и спиртните напитки

Една от целите на закона е въвеждане на система за ограничаване на засаждането и презасаждането на лозови насаждения

Преди началото на гроздобера ръководството на Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ започва срещи с лозари и винопроизводителиПреди началото на гроздобера ръководството на Изпълнителната агенция по лозата и виното /ИАЛВ/ започва срещи с лозари и винопроизводители
223Четения

Депутатите от ресорната земеделска комисия ще разгледат днес на първо четене законопроект за нов закон за виното и спиртните напитки. „Приемането на нов закон е породено от необходимостта да се гарантира провеждането на политиката в лозаро-винарския сектор и в областта на спиртните напитки. Тази промяна е свързана и с необходимостта от изпълнение на препоръки от страна Европейската комисия (ЕК) по отношение на конкретни разпоредби, които водят до разминавания между действащото право на Европейския съюз (ЕС) и действащия Закон за виното и спиртните напитки“, се казва в мотивите към внесения от МС законопроект.

В него са включени текстове, свързани със въведената от европейски регламент от 2013 година система за организация на пазарите на селскостопанска продукция. С тази система се цели ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения посредством предпазен механизъм, основан на задължение за ежегодно предоставяне на разрешения за нови насаждения в размер до 1% от засадените с лозя площи към 31 юли на предходната година. Целта на въведения механизъм е запазване на качеството и авторитета на вината, произведени в ЕС.

„Периодът на действие на разрешителния режим за лозови насаждения в ес е от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2030 г., като правилата за прилагането му са изготвени така, че да осигурят прозрачна, справедлива и навременно функционираща система, адаптирана към нуждите на лозаро-винарския сектор“, пише още в мотивите към законопроекта.

С приемането на новия закон се очаква да се гарантира безпрепятственото провеждане на политиката в лозаро-винарския сектор, производственият потенциал и контролът по спазването й, както и в областта на спиртните напитки. Продуктите от лозаро-винарския сектор следва да се произвеждат в съответствие с определени правила относно енологичните практики и ограничения, които да гарантират общественото здраве и очакванията на потребителите по отношение на качеството и производствените методи.

С приемането на новия за кон се цели:

1. Възвръщане на традиционни пазари на вино и установяване на нови в рамките на единния пазар на ЕС и по света;

2. Създаване на ясни, прости и ефикасни правила, осигуряващи баланс между търсенето и предлагането в лозаро-винарския сектор;

3. Ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения;

4. Актуализиране на методите за лабораторни анализи;

5. Предотвратяване на нелоялни практики, постигане на прозрачност и конкуренция на пазара при производството на спиртни напитки, гроздо- и винопроизводството.

законопроекта са уредени условията и редът за издаване на разрешения за засаждане на нови насаждения и за презасаждане на територията на страната. Разписани са и разпоредби, свързани с прилагането на национално ниво на преходния режим за преобразуване на права за засаждане и презасаждане в разрешения за засаждане на нови насаждения. Определени са и хипотезите, в които не се изисква издаването на разрешения за лозови насаждения – засаждането или презасаждането на площи, предназначени за експериментални цели; отглеждане на лозов посадъчен материал, от който се произвежда вино или лозаро-винарски продукти, предназначени за консумация само в домакинството на производителя, или от организации, произвеждащи вино само за вътрешна консумация; при презасаждане от производител, на когото са отчуждени имоти за държавна или общинска нужда, които са били засадени с лозя.