събота, февруари 27, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Едногодишните договори за ползване на земеделски земи няма да се заверяват пред нотариус

Договорите за ползване на земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд ще се вписват в службите по вписванията

1.47ХилядиЧетения

Едногодишните договори за ползване на земеделски земи да не се заверяват пред нотариус, предвиждат разпоредбите на публикувания на сайта на аграрното ведомство законопроект на новия закон за земята. Подобна заверка  на подписите на страните по споразумението пред нотариус ще се изисква за многогодишните договори за ползване на земеделски земи, които подлежат на вписване в службата по вписванията по местонахождението и.. Едногодишните и многогодишни договори за ползване на земеделските земи подлежат на регистрация в общинските служби Земеделие.

Договори за ползване на земеделски земи ще могат да сключват собственикът или упълномощено от него лице; съсобственик или съсобственици на земеделска земя, или упълномощено от тях лице или лице, което притежава права върху земеделската земя, включващи в в съдържанието си правомощие да ползва или да управлява имота, предоставено от собственик или от упълномощено от него лице, или по силата на нормативен акт

Упълномощаването за сключване на договор за ползване на земеделска земя трябва да бъде извършено с изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписите на упълномощителите. Договорите за ползване на земеделска земя от общинския и държавен поземлен фонд ще се вписват в службите по вписвания по местонахождението им.

Нотариусите ще са длъжни да направят проверки за спазване на изискванията на членове 20-23 от закона в хода на удостоверяване на подписите на страните по договорите. Скиците се заявяват за получаване от нотариуса чрез отдалечен достъп до информационната система на кадастъра и имотния регистър или се предоставят от страна в нотариалното производство. Когато за съответното землище няма влезли в сила кадастрална карта и кадастрални регистри, нотариусът съхранява скици на имотите, издадени от съответната общинска служба по земеделие по местонахождението на имотите. Предвижда се нотариалната такса за удостоверяване на подписите на страните по договорите за ползване на земеделски земи да е в  размер на 10 лева.