петък, май 24, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Без категорияПРСР 2014-2020

Мерки 10 и 11: До 31 декември кандидатите доказват, че са преминали обучение

Отговор на ДФ Земеделие на въпорс на NivaBG.comОтговор на ДФ Земеделие на въпорс на NivaBG.com

Земеделските стопани, поели едногодишен ангажимент по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. през Кампания 2022 и такива, които са поели двугодишни ангажименти по мярка 11 през Кампания 2021, са длъжни най-късно до 31 декември да предоставят пред ДФЗ – РА документ за преминато обучение или доказване на опит в извършването на дейностите по направленията, които са избрали да прилагат.

Ако се налага да преминете курс по агроекология, можете да го направите с kvalifikator. bg ВИЖ ТУК

В СЕУ са публикувани напомнителни писма за предоставяне на задължителен документ по мярка 10 и мярка 11, на кандидати, които все още не са предоставили такъв.

Ако се налага да преминете Курс по биологично земеделие, можете да го направите с kvalifikator.bg ВИЖ ТУК

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“, земеделските стопани трябва да предоставят копие на един от следните документи:

– документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

– диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;

– документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.

Съгласно разпоредбите на НАРЕДБА № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“, земеделските стопани трябва да предоставят копие на един от следните документи:

– документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 – 2013 г.;

– диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор““ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина;

– документ за преминато обучение или документ за информационна дейност, издаден от обучаваща организация, одобрена по мярка 1 „Трансфер на знания по осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г.;

– сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни, пчелни или животински продукти с правилата на биологичното производство, издаден от контролиращо лице.

Кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ и/или мярка 11 „Биологично земеделие“ предоставят горепосочените документи в Областна дирекция на ДФ „Земеделие“ в страната.

 Кандидати, които вече са предоставили някой от изброените по-горе документи, не е необходимо да го предоставят отново.

 

Виктор Павлов