петък, юли 19, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Агро НовиниНОВИНИ

Дневниците за проведените растително защитни практики ще трябва да се съхраняват най-малко три години

Селскостопански дрон

Съгласно наредба 12 от 23 август 2023 г. уреждаща условията за употреба на препарати за растителна защита, фермерите ще могат да водят дневника за приложените растителнозащитни практики както на хартия, така и в електронен формат. При използване на ПРЗ от първа професионална категория на употреба записът или разпечатката се заверява от лице с висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“.

В информацията записвана в дневника трябва да се съдържат данни най-малко за нахождението на парцелите със земеделските култури, вида и фенофазата на отглежданите култури,; данните от проведени наблюдения относно появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители; употребените ПРЗ и адюванти – дата, доза и/или концентрация на приложение, техника и търговско наименование за всеки продукт; използваните биоагенти – дата, вид, латинско наименование и търговско наименование, когато е приложимдата на прибиране на реколтата; броя на взетите проби и резултатите от извършени анализи от растения, растителни продукти и почвени анализи, когато е приложимо.

Дневникът трябва да се води за всеки един отделен парцел и да се съхранява най-малко три години.

В текстовете на наредбата се уреждат и случаите , в които може да се извършват растително защитни мероприятия по въздуха (пръскането с дрон) ,

като това може да се направи само след направена оценка на риска от Центъра за оценка на рисковете по хранителната верига. Въздушното пръскане се извършва в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване.