събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg

Тагове

Споразумение МЗХ
НОВИНИ

Споразумението в МЗХ предвижда да бъде предоставена през 2024 г. помощ de minimis в секторите черупкови плодове, култивирани гъби и трапезни картофи.

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев и пет браншови организации подписаха споразумение за подпомагане и развитие на  сектор Земеделие днес в МЗХ.

Споразумението беше подписано от министър Вътев, Сдружение „Обединени земеделски производители“,  „Национална асоциация на картофопроизводителите“, „Национална асоциация на производителите и преработвателите на черупкови плодове“, „Съюз на гъбопроизводителите в България“ и „Съюз на развъждащи местни породи овце и кози в Република България“.

Документът отчита  депозираната декларация на браншовите организации и съдържащите се в нея искания, систематизирани в дванадесет точки, както и че диалогът на всички нива е предпоставка за постигане на справедливи и устойчиви резултати.

Споразумението предвижда да бъде предоставена през 2024 г. помощ de minimis в секторите черупкови плодове, култивирани гъби и трапезни картофи. Ще бъде създадена работна група за изготвяне на предложения при разработване на политики в земеделието относно районирането в страната спрямо климатично-почвената карта.

Предвижда се още да бъде създадена работна група за анализ и препоръки по Стратегически план, включваща представители на страните по споразумението и други организации на земеделски производители, както и да се предприемат необходимите действия от МЗХ за промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

Страните се споразумяха, че преди започване на бюджетната процедура за Бюджет 2025 ще се извърши задълбочен анализ за необходимите средства, за да се отговори на нуждите на земеделските стопани по сектори, който да бъде предмет на широко обществено обсъждане, и след това средствата да бъдат заложени в бюджета на МЗХ и ДФЗ за 2025 г.

МЗХ ще отправи запитване до други държавни членки за законодателните практики при тях и след обобщение на информация ще се създаде междуведомствена група, с участие на браншови организации и други заинтересовани лица, в която да се обсъдят и изготвят предложения за изменение и допълнение на Наредба №12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

Споразумението предвижда още МЗХ да предприеме необходимите действия за изготвянето на законопроект за изменение и допълнение на Закон за собствеността и ползването на земеделските земи. Страните по настоящото споразумение да входират в МЗХ предложенията си за изменения на закона, които ще бъдат внесени за разглеждане в Консултативен съвет по поземлени отношения и комасация, както и МЗХ да изготви законопроект за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители. Документът отчита, че въпросът с искането на браншовите организации във връзка със системата за монигоринг и контрол е разрешен от ДФ „Земеделие“.

Предвижда се още търсене на решение за оптимизиране на проверките на селскостопанските техники, след което ще бъде подготвена Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 3 февруари 2016 г.

Също така МЗХ ще изготви законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители за уреждане структурата и функциите на Взаимоспомагателен фонд за прилагане на инструменти за управление на риска в земеделието и ще създаде Консултативен съвет за разработване на политики за развитие на планинското и полупланинското земеделие в Република България.

„Екипът на МЗХ е в постоянен диалог с организациите на земеделските производители и въпросите, породени от предизвикателствата пред сектора, се решават в рамките на създадените Консултативни съвети“, каза в заключение министър Вътев.

Още
НОВИНИ

Обединени земеделски производители постигнаха съгласие с Министър Вътев, прибират тракторите на този етап

Министърът на земеделието и храните Кирил Вътев постигна съгласие с браншови организации по техните искания.

Това стана по време на среща днес в Министерството с председателя на Сдружение „Обединени земеделски производители“ Венцислав Митков, представител на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, председател на Националната асоциация на производителите и прерабователите на черупковите плодове Илиас Сарнук, председателя на Съюз на гъбопроизводителите в България Илияна Димитрова и представител от Съюза за развъждане на българските овце и кози Венцислав Евгениев.

В разговорите участие взеха и заместник-министрите на земеделието и храните Александър Йоцев и доц. Деян Стратев.

На срещата бяха обсъдени исканията, формулирани в  12 точки, по които беше постигнато съгласие и ще бъде изготвено споразумение. От своя страна представители на асоциациите заявиха, че спират протестите до подписване на документа.

Министър Вътев съобщи, че производителите на гъби, черупкови плодове и трапезни картофи ще бъдат включени за подпомагане по de minimis. Той допълни, че ще се подпомогнат стопаните, за които анализите показват, че имат нужда, тъй като инструментът de minimis е за подпомагане в кризисни ситуации. „ Тези култури не са включени по украинската помощ и поради тази причина ще бъдат подпомогнати по de minimis“, посочи министър Вътев.

На срещата, която се проведе в МЗХ днес, бяха обсъдени и останалите им искания. Предвижда се да бъдат създадени работни групи за политики в земеделието относно районирането в страната, спрямо климатично-почвена карта на България, както и за анализи и препоръки по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г

Още
НОВИНИ

Обединени земеделски производители започват преговори с МЗХ

Министър Вътев обсъди с браншови организации да бъде подписано споразумение с мерки в помощ на земеделските производители

 

Представителите на браншовите организации заявиха, че ще запознаят членовете си с постигнатия консенсус по внесените от тях 12 точки и намерението да бъде подписано споразумение по тях.

 

В срещата участваха изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Георги Тахов, изпълнителният директор на Национална служба за съвети в земеделието доц. д-р Младен Младенов, председателят на Националната асоциация на картофопроизводителите Тодор Джиков, председателят на Сдружение „Обединени земеделски производители“ Венцислав Митков и председателят на Националния съюз на земеделските кооперации в България Николай Момчилов.

Трите браншови организации представиха исканията си, формулирани в 12 точки, и изложиха проблемите пред фермерите, които искат бързи решения.

Министър Вътев подчерта, че той е екипът му винаги са готови за диалог с браншовите организации и оперативно решаване на поставените проблеми, като сегашното ръководство на МЗХ работи в комуникация със сектора, включително по планираните законодателни промени.

„Не сме дошли да искаме оставка, а да се решават проблемите и да се обедини браншът“, заяви Тодор Джиков.

На срещата беше постигнато съгласие за необходимостта от създаването на ново законодателство за браншовите организации в сектор „Земеделие“ и от актуализиране на агроекологичното райониране по култури, а министър Вътев представи визията си за законодателство за кооперативите.

Участниците обсъдиха темите за Временната рамка за държавна помощ след агресията на Русия срещу Украйна, Стратегическия план, разпределението на бюджета за държавни помощи, подпомагането за необлагодетелстваните райони и Наредба № 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.

По затрудненията със сегашната дефиниция за активен фермер, която изключва от подпомагане някои производители, Венцислав Митков заяви, че всеки реален земеделец трябва да получава субсидиране.

Земеделските производители изтъкнаха проблемите, които срещат с изпълнението на стандарта за добро земеделско и екологично състояние ДЗЕС 6 и със системата за мониторинг на площ.

Представителите на браншовите организации заявиха, че ще запознаят членовете си с постигнатия консенсус по внесените от тях 12 точки и намерението да бъде подписано споразумение по тях.

 

Още
НОВИНИ

Фермерите от западна България продължават с ефективните протести

Въпреки, че от Министерство на земеделието събщиха, че са са договорили с фермерите

Сдружение „Обединени земеделски производители“ е самостоятелно обединение на фермери от всички сектори на селското стопанство в България. Тяхната основна цел е да отстояват интересите на над 1 000 земеделски производители в областите Перник, Кюстендил, Пловдив, Благоевград, Разград, София област и още много други, които въпреки административните и социално-икономически трудности продължават да произвеждат храна и да плащат данъци в нашата страна.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ , НИЕ ОТ СДРУЖЕНИЕ „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ “ ПРОДЪЛЖАВАМЕ С ПРОТЕСТА В ПОНЕДЕЛНИК 12.02.2024 г .

ТОВА КОЕТО СЕ ПОСТИГНА ТАЗИ ВЕЧЕР НА СРЕЩАТА В МС НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА НАШИТЕ ИСКАНЯ .

СЪГЛАСНО ИСКАНЯТА ЗА ПОМОЩТА ЗА УКРАЙНА СМЕ СЪГЛАСНИ С КОЛЕГИТЕ ОТ НАЗ И БАК, НО ПО ОСТАНАЛИТЕ ПРОБЛЕМИ КОЙТО КАСАЯТ ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НЯМАШЕ ДЕБАТ.

ИМА МНОГО ПО-ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ КОИТО АКО НЕ БЪДАТ РЕШЕНИ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ !!! НАШАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ВАЖНА И ЗА ТОВА ЧАКАМЕ ОЩЕ СРЕЩИ С МИНИСТЪР ВЪТЕВ И ЕКИП ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ .

Ето и исканията на Сдружение „Обединени земеделски производители“

1.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, с който да бъде променена ал.4 на чл. 54 така, че да дава възможност за „Активен земеделски производител“ да се считат и земеделски производители, които са създали своето стопанство в годината на заявяване.

2.     Поемане на писмен ангажимент от страна на Министерство на земеделието и храните за срока на прилагане на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. , субсидиите изплащани на площ/глава животно да бъдат превеждани по сметките на земеделските производители в срок до 1 март на годината следваща годината на заявяване.

3.     Промяна на ДЗЕС 6 с цел премахване на изискванията за обработка на терените с наклон над 10% в планинските и полупланински райони.

4.     Промяна в законодателството с цел отпадане от 01 март 2024 г. на данъка върху земеделските субсидиите и за юридически лица, така както те отпаднаха за физическите лица.

5.     Преразглеждане на всички проблемни заявления в резултат на извършените за година на заявяване 2023  проверки от системата за мониторигнг и контрол.

6.     Промяна в Наредба 12 от 23 август 2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита с цел премахване на лабораторните анализи, които абсолютно необосновано водят до ненужни финансови ангажименти за земеделските производители.

7.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи с цел премахване на възможността при подготовка на доброволните споразумения част от ползвателите необосновано да откажат тяхното подписване.

8.     Промяна в Наредба 5 от 03 февруари 2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита с цел осигуряване от страна на Министерство на земеделието и храните на възможност проверките на земеделската техника да се извършва веднъж в годината в общинските служби земеделие, а не само в двата центъра в гр. Пловдив и гр. Русе.

9.     Подготовка от страна на Министерство на земеделието и храните и внасянето в Народно събрание чрез Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закон за подпомагане на земеделските производители и по-специално на параграф 33 от Преходните  и заключителните разпоредби към закона, като се даде възможност на кандидатите и бенефициентите да могат да подадат до Държавен фонд „Земеделие“ заявление за подпомагане по интервенциите по чл. 52, ал. 1, т. 1 и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис за кампании 2025 и 2026.

10.  Извършване на промяна в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. с цел промяна на ставките и бюджета за подпомагане на земеделието в планинските и полупланинските райони.

11.  Разработване на инструменти за управление на риска с цел компенсиране на земеделските производители при щети, причинени от природни бедствия и пазарни сътресения.

 

В допълнение към тези наши искания Сдружение „Обединени земеделски производители“ подкрепя всички разумни искания и на всички останали браншови организации. В тази връзка призоваваме към обединение на сектор земеделие по начина, по който това стана по време на протестите септември 2023 г.

 

 

Още
Без категорияНОВИНИ

Картофопроизводителите излизат от БАК

Публикуваме отворено писмо от Националната асоциация на картофопроизводителите:

Националната асоциация на картофопроизводителите никога не е участвала и няма да участва в уговорени мачове. По тази причина заявяваме категоричната си позиция за замразяване на членството си в Българската аграрна камара. Не подкрепяме взетото решение за подписване на меморандум с договорените днес текстове между правителството и Българската аграрна камара. Смятаме че тази организация не представлява и не защитава към момента интересите на всички български земеделци. Затова продължаваме ефективни стачни действия и настояваме за националноотговорна политика на правителството за целия сектор „Земеделие“. Нашите искания са:

·        Правителството да предприеме действия и да внесе искане за преразглеждане на „Зелената сделка“ в Европейската комисия. Това искане съвпада с позицията на всички останали стачкуващи земеделски производители в Европа, вкл. и с тази на „Копа Коджека“;

·        Да бъде спрян вносът на земеделски продукти от трети държави вкл. и от Украйна, които не са произведени по европейските стандарти, или да бъдат въведени еко-такси за тези стоки;

·        Допълнителни компенсации за земеделските производители от планинските и полупланинските региони;

За да бъдем чути утре в 11 ч. ще блокираме подхода към ГКПП Илинден-Ексохи, след разклона за село Садово. Блокадата ще продължи до 14 ч.

Национална асоциация на картофопроизводителите

Още
НОВИНИ

Постига ли напредък кабинентът в преговорите с протестиращите земеделски производители – ВИЖТЕ СТАВКИТЕ

Кабинетът продължава да търси работещ вариант за споразумение с представителите на протестиращите земеделски производители, който е приемлив за всички страни. Това стана ясно след срещата на министър-председателя акад. Николай Денков, министъра на земеделието и храните Кирил Вътев с излъчените преговарящи тази вечер в Министерския съвет.

Премиерът акад. Николай Денков беше категоричен, че ще се подпомагат само зърнопроизводители, които са на загуба, освен тези които са 60 на 40. Преговорите ще продължат в петък следобед.

По информация на NivaBG.com помощта за зърнопроизводителите да бъде в размер на:

 • 10 лв/дка за стопани и стопанства с до 3000 дка 
 • 5 лв/дка за стопани стопанства с до 6000 дка 
 • 2,5 лв/дка за стопани и стопанства с до 10000 дка

Фермерите, които плащат данък  по системата „60 на 40“ няма да доказват загуби. 

Протестиращите от Сдружението ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ от западна България, които имат искания за спешна промяна в административните изисквания към тях, които застрашават производството им ще се срещнат утре (8 февруари 2024 г.)

с Министър Кирил Вътев

Макар данъчните декларации да са най-сигурният начин за доказване на печалби и загуби, кабинетът е готов да приеме опростена справка за разходи и приходи с цел да се ускори процеса и стопанствата да получат допълнителните помощи възможно най-скоро. В разходната част на справката от зърнопроизводителите се очаква да представят разходи за оперативна дейност, включващи труд, рента, разход за семена, тор, препарати и услуги свързани с производството.

На срещата страните се споразумяха и за подпомагането със 150 млн. за секторите месо, мляко, плодове и зеленчуци, мед, маслодайна роза, тютюн и винени лозя.

 

Министърът на земеделието Кирил Вътев заяви, че средствата за удовлетворяване на исканията на протестиращите са от преструктуриране на бюджетите на министерството и на фонд земеделие като няма да засегнат по никакъв начин средствата за подпомагане по схеми и интервенции в останалите сектори на земеделието.

Още
НОВИНИ

Зърнопроизводители с помощ, след като минат през НАП и ако са на загуба. След обсъждане ще се знае дали ще протестират

Зърнопроизводстводителите ще бъдат подпомогнати само стопанства, които могат да докажат, че имат загуба за 2023 г.

Това обяви на брифинг в Министерския съвет премиерът Николай Денков след среща с представители на браншови организации на земеделски производители. Той уточни, че подпомагането ще стане чрез подаване на декларации в Националната агенция за приходите в срок до края на февруари.

Представителите на сектора ще се видят с организациите, ще разкажат за схемата на подпомагане и се надяваме да бъде приета, защото е разумна, коментира Денков.

Помощта в земеделския сектор ще бъде разделена между два подотрасъла – единият, свързан със зърнопроизводството, а другият с мляко, месо, плодове, зеленчуци, мед, маслодайна роза, лозя. И в двата подсектора са предложени различни подходи, тъй като има особености, допълни Денков

 

По отношение на втория отрасъл, Николай Денков съобщи, че чрез преструктуриране на средства, които не са за сметка на стратегическия план, са осигурени 150 млн. лева. По думите му парите ще бъдат разпределени по формули, които изглеждат разумни, като схемата за подпомагане ще бъде представена на организациите от този отрасъл. Денков поясни, че подпомагането е за срок до 30 юни, тъй като от тогава на европейско ниво е продължена помощта, свързана с Украйна.

Още
НОВИНИ

Обединени земеделски производители излизат на протест във вторник (6 февруари 2024) със собствени искания

Сдружение ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ излиза на протест с техни основни исканя, които ще входорат в Министерството на земеделието и храните.

Техният протест ще започне във вторник, 06.02.2024 г.

От сдружението съобщиха за NivaBG, че подкрепят всички разумни искания на другите браншови организации и настояват да се спре с настройването на различните земеделски сектори едни срещу други.

Още
Протест фермери
НОВИНИ

Фермери от западна България изкарват тракторите (ВИДЕО)

Над 150 змеделци се събраха днес в Брезник, за да обявят, че излизат на протест на 06 февруари 2024 година.

Фермерите, членове на Обединени земеделски производители ще затварят главни пътни артерии на територията на олбастите София, Перник и Кюстендил.

Какво искат и защо излизат на протест?!

Ръководството на Обединени земеделски производители обяви 10 точки, които ще изпрати в Министерството на земеделието и храните, а именно:

 • Да се изплати помощта по мярката за войната в  Укарйна и за всички сектори в пълен размер, а за сектор зърнопроизводство – 20 лева на декар;

 • Да се променят изискванията за „Активен фермер“, защото новорегистрирани стопани не могат да докажат, че са активни фермери;

 • Да отпаднат сроковете за забрана на оран в планински и полупланиснки райони;

 • Отпадане на данъка върху субсидиите за земеделие и за юридически лица;

 • Изплащането на субсидиите да става до 31 януари на съответната година;

 • Да се запази възможността да се очертават площите за подпомагане в службите по земеделие;

 • Промяна в системата за мониторинг на площите; (да се глобява само за проблемни площи от блоковете, а не за целия блок)

 • Да отпадне изискването за самоконтрол и изследването за остатъчни количества пестициди

 • Да отпаднат изискванията за калибриране на пръскачки, заради невъзможността на държавата да изпълни това нейно изискване

Още
Агро Новини

Недоволни от европейските политики зърнопроизводители излязоха на протест в Хасковско

Фермерите поискаха отпадане на някои условиякато забраната обработване на наклонени терени

 

Зърнопроизводители излязоха на спонтанен протест в хасковското село Подкрепа, съобщава БТА. Около дузина фермери от селото и околните населени места струпаха селскостопанска техника на паркинг край пътя Хасково – Харманли.

Причината са условия на Европейската комисия за отглеждане на земите, които не ни устройват – забрана да се орат наклонени терени до февруари, оставяне на пет процента угар от площите, каза земеделецът Любомир Тенев

По негови думи размерът на даваните субсидии също е малък. Друга причина е евтиният внос на зърно от Украйна, настояваме той да бъде ограничен, допълни Тенев. Той изчисли, че в момента производители губят по около 100 лева от декар произведена продукция и фалитите са неизбежни.

Неговите колети подчертаха, че не са обвързани с професионални сдружения. Недоволството ще продължи, всеки ден ще се събираме тук, надяваме се да бъдем чути, посочиха още протестиращите. Те увериха, че няма да прибягват към пътни блокади.

 

Още
Агро Новини

След нов безплоден протест, животновъдите решиха да продължат с протестните действия по места

Властта пак не осъществи искания от нея диалог с фермерите

Представители на животновъдния бранш и на оранжерийните производители излязоха на повторен протест с познат сценарий хронология на провеждане и искания, без обаче да бъдат посрещнати  от изпълнителната власт, на така желания и деклариран от нея диалог. За такъв диалог се обявиха вчера и от изпълнителната и от законодателната власт. Фермерите отново се събраха пред министерството на земеделието където след безплодна кратка среща с представители на ведомството се отправиха на шествие към центъра на София, достигайки до добре познатия „триъгълник на властта“, където дори разляха мляко и поискаха среща с премиера академик Денков, който за пореден път да чуе исканията им за изравняване на ставките и за повече средства. След като не бяха приети и се разбра, че страстите през днешния ден са се пренесли сред депутатите в парламента, протестиращите направиха опит да се доближат до сградата на министерския съвет, плътно обградена от полицаи. В крайна сметка се достигна до решение, протестите да продължат по региони.

„От снощи по между ни тече обсъждане, защото колегите от плодовете са заявили, че всички ангажименти към тях са изпълнени, и ние ще предложим през следващата година тези средства да се разпределят между зеленчуците и животновъдите. Това са само намерения, защото се очаква това да се предложи между двете четения на бюджета. Ние обаче никъде не виждаме информация за обявената вчера държавна подкрепа, още повече за животновъдите енергийните разходи за които беше обявено че ще е тя не са водещи“, заяви пред медиите Димитър Зоров.

Той опроверга информациите излезли от земеделското министерство, че дребни и средни фермери са били заплашвани, ако не излязат на протест и съобщи за случаи в обратна посока.

„Имаме информация, че от органите на реда вчера са се обаждали на животновъди от различни региони като Враца и Ловеч, и са ги питали дали ще ходят на протеста. Министерството използва дезинформация като казват, че ние се занимаваме с подобни неща“, добави още Зоров.

Според него за това за какво да отидат 39-те милиона лева от новата държавна помощ трябва да се подложи на обсъждане,но от седмица те не са били търсени от никой от властимащите.

„Това на протеста са хора, които в отчаянието си търсят своите права“, заяви още Зоров.

„След като нямаме българско производство и внасяме всичко отвън , ще се разболяваме. Не може едно кисело мляко да струва 50 стотинки. Няма интерес да има българско производство не само на млечни продукти, но и на плодове и зеленчуци“, заяви Димитър Илиев, отглеждащ крави от 1963 година.

„Всички тук знаем колко е спаднало млекопроизводството у нас. Само от 2015 година производството на краве мляко е паднало с 300 хил. тона. Така ли се стимулират младите да се развиват в този сектор?“ попита млада фермерка, четвърто поколение животновъд. Според нея много нейни познати млади хора не виждат бъдеще за развитие в земеделието.

 

 

„Срамно и недопустимо е български министър на земеделието да нарече българските породи овце и говеда домашни любимци, както е и срамно понижаването на ставките за нас“, заяви Иван Механджийски, животновъд от Смолянско и председател на асоциация за опазване на българските породи овце и говеда.

По думите му за разлика от Европа, където се акцентира върху повишаване на устойчивостта, в нашия стратегически план е точно обратното.

Друг участник в протеста даде за пример Гърция, където животновъдите взимат по 700 евро на глава добитък, докато у нас се давали 150-200 лева на животно.

Според производителка на оранжерийна продукция в администрациятае пълно с чиновници, но няма държавници. „Къде са хората които да седнат на масата в Европейската комисия и да защитят интересите ни? Става дума за нашите субсидии, заплати и работни места. Защо отопляемите оранжерии в Румъния получават по 5 хил. евро декар годишно при деклариран период на производство между април и октомври?“, попита тя. Според нея търговските вериги у нас продавали едва 7% българска продукция. Тя призова всеки със самочувствие на държавник да дойде да чуе проблемите им.

„Ние не сме алчни, а сме поставени в неконкурентноспособна ситуация и ако нещата не се променят, след 10 години ще ни върнат в 19-ти век. Навсякъде в урбанизираните територии се опитват да отглеждат продукция във вертикални ферми за да изхранват хората, а ние решаваме, че всичко което не е отгледано в почва, не е земеделие“, добави тя и попита още властимащите дали знаят колко тона румънско винено грозде е внесено у нас.

„Тук сме територия с прекрасни природни дадености,  коятое лишена от държавници и мислещи хора“, каза в заключение зеленчукопроизводителката.

Още
Агро Новини

Национална отговорност, а не европротекционизъм поискаха на протеста

В случай че исканията им не бъдат изпълнени, животновъди и оранжерийни производители обещаха нов протест

 

По време на организирания днес протест, започнал пред земеделското министерство, и прехвърлил се по-късно пред министерския съвет, парламента и правителството протестиращи животновъди и оранжерийни производители призоваха политиците без значение от окраската и интересите им, да започнат да провеждат национално отговорна политика, а не да са поклонници на европротекционизма.

Основните гласове на протеста Димитър Зоров, съпредседател на съюза на говедовъдите и Бойко Синапов, председател на Обединени български животновъди неколкократно пред протестиращите поставиха условие в рамките на една седмица да бъдат изпълнени основните им искания, а те са да паднат таваните по-украинската помощ, да се върнат ставките за обвързана подкрепа на миналогодишните нива и да си получат незабавно парите, които неколкократно определиха като компенсаторни.

Ако не си получат парите, цените в магазините скачат с 50%

„Ако се изпълнят исканията ни, това ще позволи да не се вдигнат цените на продуктите ни в магазините. Виждате че разходите сега се вдигат и ако мислите че 80 стотинки е достойна цена, питайте хората тук. Един литър мляко трябва да струва най-малко 1,50 лева. Това е невъзможно. Ако не си получим парите с които да запазим работните места, цените в магазините ще се вдигнат с 50%“ заяви Димитър Зоров.

Според него през тази година засадените площи с оранжерийни зеленчуци и плодове не надминават и 200 декара, докато в Гърция са били засадени 650 хил. декара. „Защо смятате че хората си колят животните, защото този бизнес е много перспективен ли?“, попита реторично той и предложи ако искат хората в сградата на земеделското министерство да се занимават с животновъдство да излязат и фермерите ще им ги дадат.

Политиците следват принципа „Разделяй и владей“

Зоров отрече да има разделение между малки и големи. „Ставките у нас са не на стопанство а на глава животно и на хектар. И политиците ни вече 15 години не разбират това. Не може например с храна за пет животни да нахраниш 25“, каза още Зоров.

Оставката на министъра на земеделието, поискана от протестиращите според него е само краен механизъм. „Зад тези 91 фирми има 20 хил работещи, и за тях отива само 9% от бюджета по украинската помощ, но генерират 50% от продукцията при млякото и 96% като цяло. Всичко е демагогия на политиците, които действат на принципа „Разделяй и владей“, добави Зоров.

„Решени сме до край да си защитим интересите. Проблемите ни назряват от години. Политиците трябва да се усетят, че трябва да работят в интерес на производителите и потребителите“, заяви и Бойко Синапов.

По-късно пред протестиращите излезе зам. министър Александър Йоцев, който с изказването си предизвика гнева на протестиращите като каза, че в парламента Мария Степанчева е нарекла фермерите „паразити“.

Между 40 и 80 млн. евро от парите за земеделие могат да се върнат неусвоени

 

Според Венелин Георгиев, председател на една от организациите на оранжерийните производители, министър Кирил Вътев е изкупил земите от три села в Софийско, като ги е обезлюдил.

„Откакто съм в това производство , от министерството не са направили една крачка да дойдат да говорим. Работниците ни ги взеха в Западна Европа. Аз не искам да ги спирам защото имат семейства. Като се върнат отиват на борсата и земеделието ни изчезва. Ние не искаме вие да отивате в Европа а тя да ни помогне. Така както го правят във Франция, където кмета дава парите на нашите хора през работодателите“, обрисува ситуацията той.

Според него в резултат на политиката на земеделското министерство между 40 и 80 млн. евро ще бъдат върнати като неусвоени, защото тя е така направена, че да не може да се кандидатства от определени ферми.

След успокояване на протестиращите, шествие се отправи към така наречения триъгълник на властта. Там пред протестиращите излезе зам. председателя на земеделската комисия Росен Костурков, който с изказването си също не се понрави на протестиращите.

„Не мисля, че това е начинът да решим проблемите ви. Разбираме, че в българското земеделие има много проблеми. Правителството прави всичко възможно да намали ефекта от това което се случва в Украйна, таванът за помощта е вдигнат с възможното като парите ще бъдат изплатени до средата на декември. За мен българското земеделие е в колапс, и всички трябва да направи нещо за да го извадим оттам иначе ще ядем чужди храни“ заяви Костурков.

Според Зоров тези 30 хил евро няма да стигнат за нищо, защото това са пари които могат да покрият разходите за газ на оранжериите за шест дни, или да нахранят животните за пет дни.

 

Още
НОВИНИ

Земеделците в протестна готовност до подписването на меморандум

Инициативният комитет на общонационалния земеделски протест взе решение протестиращите да останат в протестна готовност с машини и хора на паркинга на Долни Богров

до подписването на меморандум с властта за договорените параметри на 19.09.23 г.

В случай, че не бъде разписан меморандум с властта на 20.09.23 г., протестиращите ще излязат отново на ефективни протестни действия в центъра на София.

Още
Протест фермери
НОВИНИ

МВР се опитва да спре протестиращите земеделци по пътя им към София

Служители на полицията отбиват тракторите на протестиращите фермери в цялата страна.

След целодневно учасите в протеста в гр. Перник, това което видяхме е, че полицията отбиваше тракторите, на фермерите от област Перник, по пътя им към София.

Увериха ни, че ще пуснат тракторите към София  утре в 8 часа.

Това споделиха за NivaBG, блокирани преди Владая фермери

Екипът ни получи и информация от земеделци от цялата страна, че машините им и водачите им са спирани за проверки от органите на реда.

В медиите се появиха публикации, че жандармерия е блокирала подбалкансия път и не пропускат тракторите.

Фермери са блокирани и на Петолъчката, това научихме от наши приятели фермери.

Още
ЗърнопроизводствоНОВИНИ

Обединените земеделци ще изкарат тракторите, ако МЗХ не преведе обещаната помощ заради войната в Украйна

Председателят “Обединени земеделски производители” Венцислав Митков, съобщи за NivaBG.com, че членовете на националното сдружение са в готовност да изкарат тракторите си, за да бъдат чути исканията им за:

NivaBG.com ще ви информира за по-нанатъшния развой на събитията. 

Още
НОВИНИ

След протеста: Лозарите се разбраха с министерството за двойно увеличение на парите по украинската помощ и за включване на бранша в мярката за техника от плана за възстановяване и развитие

В резултат на днешния протест на производители на винени и десертни сортове грозде, след среща в министерството в късния следобед с представители на бранша стана ясно, че е било постигнато разбирателство за двойно увеличение на парите, получавани като компенсация за претърпени щети заради войната в Украйна и за включване на лозарите в мярката за подпомагане закупуването на техника от плана за възстановяване и развитие.

Разбрахме се оттук насетне да работим по-тясно с министерството за решаване на проблемите на сектора. Надяваме се през следващата година всички проблеми които имаме с неправилното разпределение на средствата по все още неприетите технологични карти да бъдат отстранени. Оказа се , че ние ще получим допълнително по 40 лева на декар до края на септември, като от ИАЛВ поеха ангажимента до тогава да има нов работещ лозарски регистър, от който да отпаднат всички онези лозови масиви, които вече са се превърнали в гора“, заяви пред медиите след срещата Атанас Василев председател на Сдружението на българските лозари.

Предстои на срещи с бранша в Търново и Пловдив да бъде разяснено, как могат да се възползват от еко схемите, като той акцентира върху ясни и предвидими“,
критерии по тях, за да могат лозарите да кандидатстват и да получат по около 120 евро на декар, с които да могат да стабилизират стопанствата си.

„Това което обещахме като чисто икономически подход е, да започнем работа в комитета по наблюдение за промени в стратегическия план на база на технологичните карти, така да се подобрят условията за българското земеделие и да се получава по-адекватно и правилно подпомагане“, заяви и заместник министърът на земеделието Тодор Джиков.

„В момента се изготвя интервенцията и за техника по плана за възстановяване, където бюджетът не е никак малък- 248 млн лева, към която ние ще сме с приоритет и бонус точки за да можем да си позволим да си закупим трактори“, добави Василев.

Джиков обеща, че се водят активни преговори за включването на точки, които да позволят на производителите на грозде да влязат в интервенцията за закупуване на трактори.

Протестът започна по-рано днес в обявения за начален час 13 часа пред президентството където производителите на грозде поискаха да бъдат изслушани от президента. Те отново повториха исканията си като подчертаха, че исканията им са справедливи критерии за разпределение на средствата, регистър на всички земеделски производители и работеща и диалогична администрация. Подкрепиха исканията си с възгласи „Чуйте ни!“ и плакати. „Стига лъжи в земеделието, къде са ни тракторите и програмите. Къде е отношението към българската лоза и къде е спрения внос на фалшиво вино, което се консумира, докато нашето грозде гние по лозите“, попита един от производителите. „Ние сме с най-ниски ставки от всички култури с трайни насаждения, и сега се чувстваме отново излъгани“, заяви по-рано днес Атанас Василев.
„Тук сме защото няма прозрачност в сектора. Има много нередовни практики, които се покриват и от администрацията, и това не можем да го траем повече. Отделно че ни лъжат и редовно сме неравнопоставени при подпомагане. Става така, че храним целогодишно села с хора, защото лозето иска целогодишна работа, а накрая получаваме само трохите“, допълни и Димитър Хараламбиев“, гроздопроизводител от Плевен.

По-късно протестът се премести с възгласи „Оставка!“ пред земеделското министерство, където производителите отново не получиха дълго време отговори на въпроси като този, защо министерството е майка за едни, и мащеха за други, и защо някои производители на зарзали например ще получат по 288 лева, а за тях няма да има нищо. В края на крайщата от министерството се съгласиха да приемат трима представители на протестиращите на разговор без присъствие на медиите, както те първоначално настояваха.

Още
НОВИНИ

Недоволни от предстоящата актуализация на бюджета, фермери излизат на протест пред НС

Недоволни от липсата на пари за земеделие в проекта за актуализация на бюджета, фермерски организации ще излязат на протест пред парламента на 2-ри септември, информира БНР. В информацията се припомня, че от земеделското министерство са поискали в актуализацията на държавния бюджет да залегнат 110 млн. лева за сектора.
70 млн от тези пари са били предвидени за компенсации на земеделците, пострадали от Covid-кризата, уточняват фермерите. Шефът на ресорната парламентарна комисия Пламен Абровски е внесъл предложение в актуализацията на бюджета да се включат и пари за земеделие. Протестът няма да се подкрепи от организацията на картофопроизводителите, които искат да изчакат дали депутатите ще включат предложените 110 млн. лева в актуализацията на бюджета и ще намалят ДДС на храните на 9%, каквото е искането им.

Още
Пчеларите ще кандидатстват за de minimis от 20 ноември
НОВИНИ

Пчелари на протест срещу употребата на пестицидите

Пчеларите от „Сдружение български свободни пчелари” организират протест срещу потребата на пестициди, съобщава БНР. Искаията им са за създаване на пчеларски борд и замяна на химикалите с биологични препарати.

Според организацията в социалните мрежи протестът ще започне пред Министерството на земеделието и ще продължи с шествие до Народното събрание.

Недоволните пчелари ще направят и символично пръскане за растителна защита пред държавните институции в знак на протест. Пчеларското сдружение настоява държавата да упражни контрол върху сектора за създаване на Пчеларски борд, който ще следи за налагането на санкции на нарушителите и ще подкрепя пчеларите за лабораторни анализи на меда. Сред исканията на сдружението е и намаляване на вноса на мед.

 

Още
НОВИНИ

Пчеларите излизат на протест в Плевен заради масовото измиране на пчелни семейства

Пчеларите в Плевенско излизат на протест, съобщи БНР. Причината е че в резултат на нерегламентирано третиране на посевите с пестициди  над 5 000 пчели в региона са измрели. Така например само пчеларят Мирослав Маринов от Долна Митрополия е изгубил 300  кошера, а улиците на града са осеяни с измрели пчели. Областната дирекция на фонд „Земеделие” . в която ежедневно постъпват сигнали за измиране на пчелите вече е започнала проверки. „Тази година те са повече от предходните години. Първо бяха отровени в овощни градини в Пелово, Долна Митрополия, Биволаре, Одърне, Бреница, Тръстеник. Някои от пчеларите не съобщават, защото процедурите по установяване на виновника са продължителни и сложни. Пробите, които се изпращат за анализ, плащането им се поема от пчеларя и това възпира, тъй като те са около 400-500 лева“, каза председателят на Областния пчеларски съюз доц. Юлиян Станчев.

Нерегламентираните пръскания са продължили и по време на Великденските празници, .Той каза още , че пчеларите ще продължат да търсят съдействието на полицията при незаконни пръскания. Станало е ясно, че  отравянето на пчелите е вследствие на пръскане с препарат срещу житна дървеница. Пчеларите са предложили пред агроведомството  промяна в наредбата, така, че при нерегламентирани пръскания, те да бъдат подпомогнати от държавата.

Протестът на пчеларите ще се проведе в събота пред областната дирекция на фонд „Земеделие”.

Още
НОВИНИ

(Без)страстният Порожанов и 13-те апостола на земеделския бранш

Взаимоотношенията между аграрното ведомство и представителите на организациите от така наречените „приоритетни” сектори в последните дни придобиха твърде отчетлив библейски сюжет. Първо представители на 13 организации си подадоха ръце в името на спасението на българските плодове,зеленчуци и биопроизводство, които макар и приоритетни продължават да изпитват ударите на несъвършенната система за субсидиране, трайното недофинансиране и административните издевателства. За повечето  от тях спасението преминава през оставката на земеделския министър, но се чуха и гласове сред тях, че тя няма да реши проблема. За да внесе още драматизъм в ситуацията, Румен Порожанов твърдо заяви, че няма да си я даде, а след това  влезе в ролята на друг библейски персонаж-Пилат Понтийски, като си изми ръцете с евентуални оставки в по-ниските ешалони на повереното му ведомство и още един заместник, който следващият път да отнесе дървото, в случай че диалогът с приоритетните сектори отново влезе в задънена улица.

Решението е обединение

В условията на предизборната  обстановка в която навлизаме, решението  е всички организации на земеделски производители да седнат на масата и наистина да се обединят. Под каква форма-съюз, земеделска камара или нещо друго, не е важно, важното е да създадат легитимен орган, който да ги представлява пред държавата. Орган, който  да защитава интересите на всички и да има тежест пред властта-изпълнителна и законодателна. Заговори се за създаване и на земеделско застрахователно дружество, а защо не и на земеделска банка, защото сега макар и гласовити, явно не са чак толкова гласовити както сами признаха, и производители на плодове и зеленчуци и биопроизводители, след като не успяха да впечатлят онзи, който „коли и беси” в държавата. Защото ако продължат да протестират без гласовете им да имат достатъчно тежест, протестът рискува да се политизира, и да загуби смисъл.

Държавата от своя страна продължава да показва своята законова немощ, приемайки или опитвайки се да прокара нормативни актове без смисъл, с които да реши от раз нерешени с десетилетия проблеми в поземлените отношения, а изкривеното субсидиране на сектора допълнително налива масло в огъня. Напояването пък е в някаква черна дупка, от която скоро изход не се вижда. Загробиха се милиони левове за неработеща стратегия, и земеделието още повече заприлича  на  глинена къща без основи, която рискува да бъде отнесена от пролетните порои. Ето защо спасението е в ръцете на самите давещи се- земеделските производители, още повече, че чаканият закон за браншовите организации остава мираж.

А на нас потребителите не ни остава нищо друго, освен да чакаме до Второ пришествие, когато отново може да има вкусни и сочни български плодове и зеленчуци, когато децата в градините и училищата ще ядат здравословни биопродукти, до тогава ще продължим да слагаме на трапезата вносни чушки трето качество, пластмасови безвкусни ягоди и агнешко от Нова Зеландия.

 

 

Още
НОВИНИ

Браншът: Не искаме приоритетни сектори в земеделието и схеми на парче със съмнителен икономически ефект

Във връзка с подготвяния в началото на следващата седмица протест на различни организации на плодове и зеленчуци както и на биопроизводителите над 10 организации се обединиха в исканията си за промени, които да възродят производството на български плодове и зеленчуци, като призоваха да не се политизира протестът им.  Те обявиха на пресконференция днес  че до понеделник, за когато е планиран протестът броят на организациите , които ще се включат в него може да надмине 20.

„Поставени сме на колене от едно министерство, което в годините показа своето нежелание да работи със сектора, и затова сме се обединили с производителите на плодове и зеленчуци, и няма да спрем докато не постигнем исканията си”, каза Благовеста Василева от Българска асоциация „Биопродукти”. „Това че успяхме да се съберем, означава, че имаме проблеми и сме тръгнали в една посока”, добави и Милен Стоянов.

Силно родно производство и присъствие на българска продукция на пазара

„ До 5 години българските плодове и зеленчуци ще влязат в Червената книга. Искаме да имаме родно производство на плодове и зеленчуци, а веригите както е в Европа да продават до 70% българска продукция, защото това е свързано с националния суверенитет ”, каза Чавдар Маринов, изпълнителен директор  на  асоциацията на организациите на производителите на плодове и зеленчуци. Той  поиска администрацията да спре да ги третира като престъпници. Освен това според него чрез лимитирането до един проект на организация на производители на плодове и зеленчуци  по дадена мярка от ПРСР се убива производството. Ето защо той поиска всеки член на подобна организация самостоятелно да има правото да подава проекти и да кандидатства по различните мерки.

Според Маринов това, че заради промените в Наредба 11 производството на семена е било извадено от допустимите разходи,, са загубени близо 5 000 декара с трайни насаждения.

„Не искаме приоритетни сектори в земеделието”

„Смяната на министъра не е работещата стратегия за сектора, защото министъра не определя а следва политиката. От 2007 до 2019 година чакаме чудеса, но получаваме голи обещания.  Ние не искаме приоритетни сектори в земеделието включително и между нас както и схеми на парче със съмнителен икономически ефект”, каза председателят на асоциацията на картофопроизводителите Тодор Джиков. Те са представили в аграрното министерство списък с ясни цели, по чието изпълнение трябва да се започне незабавна работа,така че да се възстанови производството на плодове и зеленчуци и 50% от площите с плодове и зеленчуци спрямо нивото им през 2000 година. Джиков  обърна внимание на стопанствата в планинските и полупланински райони, които вече разчитат нанеобразовани кадри. Освен това браншът иска субсидиране на картофопроизводството в планинските и полупланински райони като начин за спиране на тяхното обезлюдяване, както и възстановяване  на преработвателните предприятия. Производителите на плодове и зеленчуци както и биопроизводителите според Слави Трифонов търпят негативите и на двата бранша, като след 2015 година масово се прекратяват биологични ангажименти на биопроизводители с незначителни причини, с което се спира плащането и се тушира бюджетния дефицит в компенсаторните мерки.  Причината за липсата на български плодове и зеленчуци на пазара според Милена Милтенова е политиката към сектора в последните 20 и повече години, в резултат на което се намали производството с между 2 и 3 пъти, което доведе до масирано увеличение на вноса.

„От 17 хил. човека работещи в министерството на земеделието, не се намери нито един агроном, който да защити интересите ни”, с това Георги Василев от асоциацията на производителите  на пипер мотивира искането за оставка както на министър Порожанов, така и на ръководството на дирекция „Растениевъдство”.

Протестът на организациите на плодове и зеленчуци и на биопроизводителите ще се състои в понеделник в 13:30 часа пред сградата на аграрното ведомство.

 

Още
НОВИНИ

Натиск за оставка на Порожанов- 10 браншови организации му я искат

Натискът за оставка на аграрния министър се увеличи, защото 10 браншови организации се обединиха в искането си да напусне поста си. Това се казва в съобщение до медиите от Асоциация „Биопродукти”, а мотивите за това са свързани с липсата на политики, стратегия и цели на управлението както и тоталното ощетяване на производителите на плодове и зеленчуци, картофопроизводителите и биопроизводителите. Ще напомним, че след последния протест на биопроизводителите Румен Порожанов категорично отсече, че няма да подаде оставка. До сега закани да му бъде поискана такава имаше единствено от биопроизводителите и от пиперопроизводителите.  Подкрепящи протеста с искане на оставката на аграрния министър  са следните организации.

 

– БАБ – Българска асоциация биопродукти;

 

– НБА- Национална биологична асоциация;

 

– НСГБ- Национален съюз на градинарите в България;

 

– БАОППЗ- Българска асоциация на организациите на производителина плодове и зеленчуци;

 

– АБП- Асоциация Български Пипер;

 

– БАК- Българска Асоциация на Картофопроизводителите;

 

– Съюзанапроизводителинапраскови;

 

– Националносдружениенамалкитесемейниферми и преработватели;

 

– НПО наоранжериститеотСеверозападнаБългария       

Техни представители свикват пресконференция на 19 април от 12:30 часа в БТА.

Още
НОВИНИ

Биопроизводителите питат агроведомството на колко фермери е отнет сертификата за биоземеделие

Във връзка с протеста  от миналата седмица от Българска асоциация „Биопродукти” са отправили писмо до аграрното ведомство с няколко конкретни въпроса:

Колко пъти е наложена най-строгата санкция /5.4/ – Отнемане на сертификат – през 2018-та година?

 • Колко пъти – преди влизането в сила на новата наредба, и колко пъти след това?
 • От кои контролиращи лица са наложени тези санкции?
 • Колко от наказаните със санкция 5.4 оператори, са фермери, преработватели, търговци, вносители?

Междувременно от Българска асоциация „Биопродукти” са в процес на подготовка на нов протест съвместно с други браншови организации.

Още
НОВИНИ

Порожанов : Има 18 пропуска в документацията на „Кю сертификейшън”

В отговор на протеста на биопроизводителите, земеделският министър Румен Порожанов даде пресконференция, на която съобщи, че има 18 пропуска  поради което не е подновен сертификата на компанията „Кю Сертификейшън”. „Маркирали сме 18 пропуска в документацията на фирмата, които подробно сме описали днес, и няма как да си затворим очите и да им подновим лиценза”, заяви министър  Порожанов. Контролиращата компания може да подаде искане за нов лиценз след шест месеца. След установените нарушения, от ведомството са били дали 7 дневен срок на компанията да ги отстрани, като освен това  са дали възможност на биопроизводителите да изберат нов контролиращ  орган до 30 април за да не се прекъсват ангажиментите им като биопроизводители. Той подчерта, че подходът по даване на лиценз на контролиращите компании е еднакъв.

Освен това според него в Европейската система за оповестяване на нарушения свързани с храни, произвеждани по биологичен път, страната ни е сред най-големите нарушители. „Страната ни е сред водещите нарушители по отношение на храните произведени по биологичен път, и контролът по биологичното производство е и заради храните, предлагани на пазара”, заяви Порожанов. Става дума за около 30 случая описани в системата. По данни на фонд „Земеделие” през миналата година заради нарушения са отнети сертификатите на 29 биопроизводители.

Според министъра  пикът в биопроизводството е бил породен най-вече от субсидиите като  той напомни, че през 2017 година бюджетът по мярката за биоземеделие е бил надхвърлен с 50 млн. лева. В момента по данни на ДФЗ около 4 000 земеделски производители са подали заявления за подпомагане по мерките за биоземеделие и агроекология.

Порожанов  припомни още, че промените в законодателството свързани с контрола на биологичните производители са направени в резултат на проведения  одит на Европейската сметна палата. „До момента нямаме спрени  пари, защото това което показваме като мерки по контрола дава резултат”, добави още Порожанов, който не прие нито едно от основанията на биопроизводителите за днешния им протест.

Още
НОВИНИ

Протестът на биопроизводителите роди нов протест

Дъждът не спря протеста на биопроизводителите от днес, който дори протече в две фази-  пред аграрното ведомство и под прозорците  на „бащицата на нацията”, но единственото което произлезе от него е нов протест, на който обещаха да се съберат още повече хора с надеждата, че следващия път ще привлекат интереса и на премиера.  „Следващият път ще бъдем два и три пъти повече”, каза пред сградата на Министерския съвет Албена Симеонова, председател на Асоциация „Биопродукти”. А до него се стигна след като администрацията на ресорното  министерство отказа да  слезе при тях, след което на свой ред те отказаха да отидат при нея. Ето защо министър Румен Порожанов впоследствие даде специална пресконференция за медиите.

Наредбите се пишат от чиновниците, не от биопроизводители и потребители

Основните противоречия между администрация и биопроизводители са в няколко насоки,-неправомерното изтичане на субсидиите за биоземеделие, рестриктивното и неадекватно законодателство третиращо контрола на сектора и последните събития, свързани с отнемането на лиценза на две от най-големите контролиращи фирми, оставили над 900 биопроизводители без сертифициращ орган.  „Вместо да насочат усилията си в посоката да се види, къде изтичат неправомерно европейски средства, което товари европейския данъкоплатец, те стовариха цялата си репресивна сила чрез една наредба върху реално действащите биопроизводители”, каза по време на протеста Веселина Ралчева от управителния съвет на Асоциация „Биопродукти”. Според нея наредбите се пишат не от биопроизводителите и потребителите , а от чиновник, който решава да постави цял един бизнес в шах. В тази връзка Стоилко Апостолов от фондация „Биоселена”, съобщи, че от Европейската организация на биопроизводителите са подкрепили действията на българските им колеги, като са настояли в написването на административните документи задължително да бъдат включени всички страни.

Контрол вместо произвол

Биопроизводителите заявиха, че в така приетата наредба 5, на която и сега се готвят промени, са предвидени  цели  59 случая, при които следва отнемане на сертификата. За сравнение в Белгия са определени само пет подобни случая , при които се стига до подобна практика.  По време на протеста пред земеделското министерство те призоваха, администрацията да спре да се учи на техен гръб, и да съсипят сектор, който са започнали да градят от нулата. „Ние искаме оставката на Румен Порожанов и всички  отговорни лица, които забъркаха тази каша, искаме незабавна промяна на нормативната система с активното участие на всички заинтересовани страни и създаване на консултативен съвет по биоземеделие, в който да да участват  всички от производители през търговци и преработватели до потребители. Ние искаме контрол а не произвол”, добави още Ралчева.

„От министерството не разбират че не разбират нещата. Те вчера са разбрали, че ние трябва да изхвърляме етикети и опаковки, защото на тях фигурират имената на контролиращите  фирми с отнети лицензи”, каза и един от засегнатите Петър Медаров, според който се работи със замах и хаотично.  Ето защо според него са необходими експерти, които знаят какво работят биопроизводителите у нас, борещи се срещу конкуренция от Европа, чиято продукция е субсидирана на сто процента.

Още
Българска асоциация „Биопродукти“ отчете дейността си и избра нов управителен съвет
НОВИНИ

Биопроизводителите излизат на протест на 9 април пред аграрното ведомство

От Асоциация „Биопродукти” съобщиха, че подготвят протест пред аграрното ведомство, недоволни от политиката към сектора през последните години.. Чашата  на търпението преля след като от министерството отнеха без каквито и да е аргументи лицензите на три от водещите сертифициращи организации, което принуди над 900 биопроизводители да търсят нови сертифициращи организации. От браншовата организация са изпратили писмо до премиера Борисов, в което се припонят последните стъпки на земеделското министерство, с които са въведени „невиждани никъде по света изисквания към биопроизводителите и фирмите, които ги сертифицират”, което доведе до това, да се налагат жестоки наказание на производителите от страна на сертифициращите фирми, без значение дали те са виновни или не.

Последните промени в закона за общата организация на пазарите в ЕС и новата наредба за биологичното производство според тях са поставили биопроизводителите под  постоянен риск от отнемане на сертификата. „Направихме всичко по силите си да постигнем диалог с Министерство на земеделието, храните и горите и да променим пагубната политика, която се провежда в сектора, се казва в писмото.

До момента  от ведомството не са излезли с адекватно обяснение, защо еотнет лиценза на фирма „Кю сертификейшън“, която е с 16 годишен опит у нас, като биопроизводителите твърдят, че много от колегите  им са получавали предложения от новорегистрирани през миналата година сертифициращи компании още преди да бъде отнет лиценза на споменатата компания.

Всичко това според Асоциация „Биопродукти” води до разрушаване на доверието у потребителите към българските биопроизводители.  В резултат на ситуацията със сертифициращите органи  и последните одити на европейската сметна палата  бяха блокирани средствата за подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци , субсидиите за обвързана подкрепа  само на биопроизводителите бяха намалени с 50%  и бяха наложени непосилни изисквания на новите биопроизводители натоварващи ги финансово с вземането на проби от всички парцели, излизащи от период на преход.

Браншовата организация иска оставката на земеделския министър  Румен Порожанов и другите отговорни длъжностни лица и незабавно създаване на консултативен съвет по биоземеделие, която да решава прозрачно наболелите проблеми. .

Още
НОВИНИ

Пчеларите поискаха директни плащания след 2020 година

Директни плащания за сектора на пчеларството  от 60 евро на кошер след 2020 година, създаване на експертен съвет по пчеларство към аграрното ведомство и криминализация на нерегламентираните пръскания  поискаха стотина пчелари на протест в София днес. „Недоволни сме  че нямаме доплащания, такива каквито например имат зърнопроизводителите. Липсва освен това всякакъв контрол на земеделските производители, които извършват третиране на посевите с препарати през пролетта и есента’, каза за БНР един от протестиращите. Браншът поиска и субсидии за опрашване на пчелите. „Основният проблем са изкупните цени, които са почти същите както преди 10 години. Нашата печалба е 1,40 лева на килограм продаден мед, и при лоша година сме принудени да теглим кредити за да поддържаме стопанствата си”, заяви друг пчелар. Добивите са ниски и заради измиране на пчелните семейства които не могат да се възстановят с месеци. „Настояваме помощта по de minimis да е минимум 40 лева на пчелно семейство”, каза и Николай Куманов, председател на Федерация на българските пчелари. Според пчеларите определената от министерството помощ от 3,5 млн. лева по de minimis ще означава, че на пчелно семейство ще се паднат по 5 лева, което те определиха като смехотворно.

Още
Пчеларите ще получат финансирането след приключване на проверките
НОВИНИ

Въпреки обещаните помощи, пчеларите излизат на протест

В понеделник от 13 часа пред сградата на аграрното ведомство ще се проведе национален протест на пчеларите, информира БНР. Недоволството на бранша е свързано с помощите за сектора. „Проблемите в сектора са много и отдавна. Тази година пчелите не могат да се възпроизвеждат така, както преди 10 години. Разходите нарастват, а добивите намаляват“, коментира за БНР пчеларят Георги  Куров от село Близнаци.

Представители на пчеларски организации и сдружения потвърждават, че протестът няма да бъде отменен, въпреки че от Държавния фонд „Земеделие“ обявиха, че на 17 декември стопаните могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis. Бюджетът е 3 500 000 лева, а размерът за подпомагане на пчелно семейство ще бъде определен след приема на заявления. „Очаквам близо 700 000 регистрирани пчелни семейства да кандидатстват за помощта“, добави той. По думите му, масово стопаните се оплакват, че имат с около 50% по-ниски добиви.

Още