петък, май 24, 2019
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Тече приемът по мярка 9

Могат да кандидатстват групи и организации на производители

Приоритет за държавата през следващия рамков период на  ПРСР  ще са малките стопанства.Приоритет за държавата през следващия рамков период на ПРСР ще са малките стопанства.
738Четения
NivaBG.com

Тече приемът по  мярка 9 “Учредяване на групи и организации на производители” от Програмата за развитие на селските райони. Организации и групи на производителите могат да кандидатстват  за финансиране.До  20 август ще продължи приемът на проекти, чийто бюджет е 14 793 043 лева.

Според изискванията поне четирима членове е необходимо да има една група на производители, за да кандидатства за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014-2020. Всяка година те трябва да предлагат на пазара собствена продукция на стойност не по-малко от 25 000 лв. В организацията на производители трябва да има минимум шест членове, които предлагат за търговия продукция за минимум 50 хил. лв. Членовете на групата или организацията трябва да са производители на земеделски продукти, за които групата/организацията кандидатства за признаване и подпомагане.

Кандидатите трябва да произвеждат продукти в някои от следните сектори – зърнено-житни култури, медицински и етерично-маслени, технически култури, с изключение на тютюн, зърнено-бобови, картофи, мляко, месо, с изключение на риба и аквакултури, мед, винено грозде, яйца, плодове и зеленчуци. Приоритетни са и производителите на биологично произведени продукти.

Максималният размер на годишната финансова помощ за всяка група или организация на производители не може да надвишава левовата равностойност на €100 хил. Подпомагането трябва да бъде намаляващо.

 

NivaBG.com
Виктор Павлов