събота, юли 11, 2020
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

Три са зелените изисквания за екологичните плащания

Зелените плащания се отпускат само за площи заявени по СЕПП

По схемата за плащания за селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, известна още като „зелени директни плащания” средства се отпускат за площите  заявени по СЕПП, при условие, че в стопанството според приложимостта им се изпълняват зелени изисквания. Право на зелено плащане имат стопаните с обработваеми  земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи.

Зелените изисквания са 3: диверсификация на културите, запазване на постоянно затревените площи и поддържане на 5% от обработваемата земя като екологично насочени площи.  За стопанства между 10 и 30 ха се изискват минимум 2 различни култури, като основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от площите. За стопанства над 30 ха трябва  да се отглеждат поне три различни култури, като двете основни не трябва да обхващат повече от 95% от обработваемите площи . Земеделските стопанства сертифицирани като биологични или се намират в преход и са допустими по СЕПП имат право на автоматично получаване на зелени плащания. Те могат да се получават директно само за площите, които са под биологично производство., а за останалите ще е необходимо изпълнението на посочените по-горе условия.