събота, юни 15, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
Бюлетин растителна защитаРастителна защита

Бюлетин за растителна защита февруари 1 / 2011

Подхранване на есенниците

Инвестициите в агросектора направиха руската пшеница много по-конкурентноспособна

Агрометеорологична прогноза за февруари

Очакванията за февруари са : да се задържи студено, облачно и мъгливо. Средномесечната температура през месеца ще бъде под нормата в Северна България и около нормата в останалата част от страната. Нормата за различните части на страната е между :Къде точно ? Колко  градуса е нормата  ?
В Северна България  и високите полета минус 1 и 0 ºС
В Южна България – по Черноморието, Тракийската низина и поречието на Струма Между 1 и 4 ºС
В планинските райони Между минус 8 и минус 3ºС

Месечната сума  на валежите ще бъде около нормата, която е за по-голямата част от страната между 30 и 40 л/кв. м, а за Рило-Родопския масив и Странджанския райони е между 80 и 110 л/ кв.м.

През февруари времето ще е  предимно облачно и мъгливо. През първото десетдневие ще има променлива облачност, като в началото ще бъде мъгливо. Около средата и в края на първото десетдневие облачността ще е значителна и ще има превалявания предимно от сняг. Относително по-ниски ще бъдат  температурите  в началото и в края на първото десетдневие на месеца. През второто десетдневие има верероятност за превалявания  в началото и в края на периода, когато се очаква относително понижение на температурите. През третото десетдневие ще преобладава облачно и сравнително хладно време с превалявания около средата на периода, след което се очаква понижение на температурата. Най-високите очаквани  температура са между 11 и 16 ºС, а най-ниските между ( -13 и – 8 )ºС.

Подхранване на есенниците

Много са факторите, които определят количеството и качеството на продукцията на земеделските култури (свойства на почвите, климатични условия, обработка на почвата, защита на растенията от болести и неприятели, напояване и др.), но торенето остава един от най-важните решаващи фактори.    При прилагане на Добрата земеделска практика в земеделското производство  правилното торене има за цел да запази и повиши почвеното плодородие и получаване на стабилни добиви от  земеделските култури  с високо качество на получената продукция. Правилна употреба на торовете означава да се познават добре свойствата им  и рационално да се използват в зависимост от агрохимичните показатели на почвите  и изискванията на различните култури.

Неправилното използване на торовете води до влошаване на свойствата на почвите и до получаване на продукция с лоши хранителни качества и ниска пазарна стойност. Прекомерното торене на културите, не съобразено със свойствата на почвите, изискванията на растенията и свойствата на торовете може да доведе  до получаване  на некачествена продукция, до замърсяване  на почвите  и подпочвените води с нитрати и други съединения , които влошават свойствата  на почвите  и до икономически неоправдани материални разходи

Правилата  за Добра земеделска практика

Правила за  съхранение на минерални  торове:

  • Минералните (неорганичните) торове се съхраняват в специализирани   складови   помещения, изградени и оборудвани съгласно инструкциите за противопожарна безопасност.
  • Специализираните складови помещения се разделят на две части: едната за  опаковани торове, а другата – за торове в насипно състояние. На всеки вид тор се поставя надпис.
  • Не се допуска плътно нареждане на фигурите с опаковани торове до стените на складовото помещение. Разстоянието трябва да е най-малко 25 см. Селитрите задължително трябва да бъдат опаковани. Те не трябва да се съхраняват в насипно състояние.
  • Другите насипни торове (калиеви, фосфорни) може се съхраняват на купчини под различна форма, но не бива да се допуска смесване.
  • При липса на специализирана складова база, торовете да се съхраняват под навеси или в пригодени за целта складови помещения, които трябва да разполагат с:

Не се допуска съхранението на насипни минерални (неорганични)торове на открити площадки.

Правила  за Добрата земеделска практика

За земеделски стопани, чиито стопанства попадат на територията на чувствителна (уязвима) зона или санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване  тези правила са задължителни.

За земеделските стопани, чиито стопанства са извън тези зони спазването на Правилата за Добра земеделска практика са доброволни.

ВИДОВЕ АЗОТНИ ТОРОВЕ

Амониева селитра (амониев нитрат – N33,5-34,5% в амониева и нитратна форма) – може да се използва при всички типове почви.  Не се влияе от температурата на околната среда.

Стабилизирана амониева селитра ( N -31,5% в амониева и нитратна форма) – има същото действие като амониевата селитра.

Карбамид N – 46-46,3%) – физиологично неутрален азотен тор. Да не се прилага при есенни култури на карбонатни почви и при температури на въздуха над 80С!

 

ЛИСТНИ  КОМПЛЕКСНИ ТОРОВЕ:

Листните торове могат да се прилагат за коригиращо торене на посеви за преодоляване на стресови състояния и за получаване на по-високи добиви, но те не могат да компенсират негативните последствия от ненавременното и неправилно почвено торене.

Видове листни торове

Лактофол 0 –съдържа NPK, микроелементи, аминокиселини и физиологично активни вещества. Прилага се двукратно във фази „братене -вретенене” и ”вретененне –изкласяване” при зърнено-житни в доза  300-400 мл/дка с 20 -25 л/дка работен разтвор. Спомага за развитието и ускорява растежа на продуктивните братя и се залагат повече класчета, съответно зърна. При бобови, картофи и ябълки  в доза 600-800 мл / дка

Лактофол К/Са –съдържа освен трите хранителни елемента още и калций,  микроелементи и  физиологично активни вещества.   Препоръчва се за листно пръскане при зърнени,  бобови, картофи и ябълки и тютюн  в доза 600-800 мл / дка

Смесимост: Торовете „Лактофол” са смесими и съвместими с  растително -защитните продукти (с изключение на тези, за които е изрично указано, че не се смесват с листни торове). Увеличават добивите с  до 10%  при еднократно  приложение  и до  16-25% при двукратно приложение.

Вредители за периода при житните култури –

Регистрирани за борба ПРЗ срещу обикновена полевка са : ФОСТОКСИН*пелети – 2-5 пелети / обитаем ход

Площното третиране е строго забранено!

*Продуктът   за растителна защита  е от I-ва категория за употреба

Зеленчукопроизводство

Чеснова муха  – Suilialorida

Летежът на възрастните започва рано на пролет, след стопяване на снега.

За борба с вредителя е необходимо да се прилагат различни  мероприятия.

– Температурата на въздуха да се задържи поне  няколко дни между 7-10°С, при  сравнително тихо и слънчево време.

– Трайно повишаване температурата на почвата  на 5см дълбочина до 1°С.

– Уязвима фенофаза на чесъна – от 2-3 лист или 10-15 см височина.

За борба  с мухата  са необходими до три

последователни пръскания през 10-12 дни, като химичната борба срещу чесновата муха е насочена  срещу възрастното преди яйцеснасяне.

Добрата растително защитна практика при чесъна   включва:

– редовно и задължително сеитбообращение;

– балансирано торене, като се избягва внасянето на оборски тор, особено  предпочитан от неприятеля;

– след реколтиране на освободените площи да се извърши  дълбока оран.

Внимание! За постигане на добро навлажняване на почвената  повърхност,  да се работи с 150 л работен разтвор / дка. Към разтвора е задължително, да се  прибави прилепител.

Чесънът  предназначен за консумация на зелено не се третира!

Закупуването на продукти за растителна защита  трябва да става само от търговци с Разрешение /Лиценз за тази дейност !

Земеделските производители, които  при  производство на селскостопанска продукция използват  продукти за растителна защита ( ПРЗ ), са задължени да спазват  крайните им срокове за употреба, съгласно заповедите на  Министъра на МЗХ

 

В  Бюлетин № 2 / 2011  – очаквайте и  четете за икономически важните вредители  в :

житните култури,  трайни насаждения, лозята,   етерично- маслените  култури, малини и ягоди,  фуражни култури

 

Вашият коментар