събота, април 20, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Държавни земи ще се отдават под наем само чрез търг

Отдаването под наем или аренда на имоти от държавния поземлен фонд ще се извършва само чрез търг. Това реши парламентът, след като прие окончателно промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Така отпада възможността за провеждане на конкурси. Редът за разпределение на пасища, мери и ливади ще се извършва от комисия, назначена с обща заповед на кмета на общината и на директора на областната дирекция „Земеделие“.

„С предимство са тези земеделски производители, които са регистрирани в общината, в която се отдава на търг, под аренда или наем съответният земеделски имот; тези земеделски стопани, които отглеждат зеленчуци, трайни насаждения и фуражни култури с цел изхранване на собствените им животни. Търговете и последният търг за такива имоти ще се провежда само за собственици на животни, само за животновъди. Това е генерална промяна“, коментира председателят на Комисията по земеделие Десислава Танева , цитирана от БНР.
Размерът на площите, за които ще могат да кандидатстват и да сключват договори, ще може да бъде до този на вече използваните за предходните години, но не повече от 300 декара. На втората тръжна сесия ще могат да участват и останалите земеделски производители, развиващи дейност на територията на общината, пише още в доклада.
Предлага се промяна на условията и реда за отдаване под наем без търг на пасищата, мерите и ливадите от държавния и общинския поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни. Имотите ще се разпределят съобразно броя и вида на животните, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади.

Записано е, че ползвателите на земеделски земи ще са длъжни в срок до 30 юни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за ползване на земеделски земи, с които ще участват в споразумението за създаване на масиви за ползване.

Виктор Павлов