неделя, април 14, 2024
0887257707 videnov@abv.bg
НОВИНИ

Агроведомството отказа публичен достъп до информация за одитите, извършени на фонд „Земеделие“

Публичното оповестяване на подобна информация може да засегне вземането на решения по все още текущи проверки, твърдят от ведомството

МЗХГ

С официално писмо от земеделското министерство ни беше отказан публичен достъп до информация за извършените на фонд „Земеделие“ одити от български и европейски одитни органи за периода между 2018 и 2020 година, въпреки подадено от нас заявление за достъп до информация.

Ето какво пише в писмо по този повод земеделският министър Иван Иванов:

„Във връзка с ваше заявление, постъпило в Министерството на земеделието чрез Държавен фонд „Земеделие“ с регистрационен № ВОП02-11/31.01.2022 г. по реда на Закона за достъп до обществена информация, Ви уведомявам следното:
Исканата от Вас информация касае становището и доклада с констатациите на Изпълнителната агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“, които се изготвят съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността за Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция за 2018, 2019, 2020 финансови години и информация за одити на Европейската комисия, включително такива, които касаят акредитацията на Държавен фонд „Земеделие – Разплащателна агенция. „

Мотивите за отказ за предоставяне на публичен достъп до информация за извършените одитни проверки на фонд „Земеделие“ са сходни с тези, с които е отказан публичен достъп до информацията на парламентарната комисия по земеделие, а именно, че  „оповестяването на тази информация засяга защитата на финансови интереси на физически и юридически лица, на частния живот и личната неприкосновеност и не съответства на правото на ЕС за защитата на личните данни.“

Ето защо тъй като тази информация е свързана с проучвания на Европейската комисия и Сертифициращия орган, които са в процес на изпълнение и към настоящия момент не са приключили и с цел защита на личните интереси на физическите июридически лица, попадащи в обхвата на исканата информация, както и с за осигуряването на защита на вътрешните консултации и преговори между заинтересованите страни, се отказва достъп до исканата информация, пише още в отговора си министър Иванов.