четвъртък, май 13, 2021
0887257707 videnov@abv.bg
ПРСР 2014-2020

За родените след 31.12.2009 г. животни се изисква да имат и електронно средство за индентификация

По схемата за подпомагане на овце и кози майки под селекционен контрол могат да кандидатстват животновъди, отглеждащи над 50 овце и над 20 кози-майки

За родените след 31.12.2009 г. животни  се изисква да имат и електронно средство за индентификация. Това е едно от условията за допустимост на животните за подпомагане по схемата за отглеждане на овце и кози-майки в планински райони.  Право на подпомагане по тази схема имат фермери отглеждащи между 10 и 49 овце или кози –майки  в планински райони. Освен това животните трябва да са регистрирани в системата за индентификация на агенцията по храните и да са вписани в регистъра на стопанството.

По схемата за подпомагане отглеждането на овце и кози под селекционен контрол имат право на подпомагане, фермери отглеждащи над 50 овце майки под селекционен контрол или 20 или повече кози-майки под селекционен контрол от една порода. И тук за животните родени след 31.12.2009 година се изисква да са снабдени освен с ушни марки и с електронно идентификационно средство, да са вписани в родословната книга и в регистъра по член 18 от закона за животновъдството, като  информацията да е отразена в системата за индентификация на агенцията по храните. Животните трябва да имат издаден зоотехнически сертификат. За кампанията през тази година периодът на задържане на животните е от 12 юни до 30 август 2018 година при стандартна кампания.

За някои породи овце и кози като Плевенска черноглава овца или алпийска коза , които са заявени за подпомагане се изисква доказване на произведено количество мляко от 70 килограма на животно. За животновъдите заявили за подпомагане породи овце или кози като Старопланински цигай или Романовска трябва да декларират най-малко по 1 новороден приплод за животно. Регистрацията на новородени приплоди в стопанството ще се проследява в системата  за идентификация и регистрация на животните на агенцията по храните  за периода 1 октомври 2017 г.-30 септември 2018 година.  При заявяване за подпомагане на животни от автохтонни породи, фермерите нямат ангажименти за доказване на произведени количества мляко или на брой новородени приплоди.

При условие че фермерите отговарят на всички условия за допустимост по схемите за обвързано подпомагане на овце и кози-майки под селекционен контрол и за преходна национална помощ за овце или кози майки, обвързана с производството за едно животно, могат да кандидатстват само по една от тях. Като бенефициенти могат да кандидатстват и по двете схеми, но за едно и също животно могат да получават помощ само по една от тях.